Polityka prywatnośći


Część I. Zakres obowiązywania i zgoda na postanowienia

Administratorem danych osobowych Klienów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), jest
"Paulina KOPIEC"

 


1. Zbiór danych Klientów został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Paulina Kopiec i prowadzony jest przez Paulina Kopiec, powołanego przez Paulina Kopiec. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Paulina Kopiec 

2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Paulina Kopiec w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej pusia.moda oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).

3. Klient, który korzysta z pusia.moda lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Paulina Kopiec oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Paulina Kopiec oraz niniejszą Polityką Prywatności.

4. Klient przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w pusia.moda może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym Paulina Kopiec w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą . Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

 


II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych


1. Dane Konta i dane profilowe: Klienci zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Klient ma możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje. Klienci udostępniają informacje na swoich profilach na własną odpowiedzialność. Klient powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. 

2. Zlecenie: Paulina Kopiec może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie Transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Klientami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Paulina Kopiec /pusia.moda. Wszystkie dane konieczne do wystawienia Zlecenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Zleceniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Klienta.

3. Obsługa Klienta : Paulina Kopiec może gromadzić dane osobowe Klientów kontaktujących się z Firmą Paulina Kopiec które są niezbędne do zrealizowania prośby Klienta i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta. Paulina Kopiec jest uprawniona do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Klientami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4. Podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, w przypadku subskrypcji naszego newsletter-a lub innej wiadomości systemowej Klient może podać następujące dane: telefon, adres poczty e-mail, adres, imię i nazwisko itp. oraz inne dane osobowe, tj. data urodzenia, wiek, płeć itd. Dane te mogą zostać wykorzystane przez Administratora do celów statystycznych, do badań behawioralnych, a także – jeśli Klient wyraził na to zgodę – do celów handlowych Firmy. 

5. Klient podający w Serwisie swoje dane wymienione w punkcie 4 wyraża zgodę na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) przez Serwis. Podając swoje dane Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z „Polityką prywatności i cookies” obowiązującą w niniejszym Serwisie. 

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to zgodę. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Firma może udostępniać publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obsługującym powiązane witryny. 

7. Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

8. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

9. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klient, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

III. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") – oraz podobnych technologii - oraz możliwość ich wyłączenia:

1. Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikują one przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Serwis może wykorzystywać również Anonimowy identyfikator, czyli losowy ciąg znaków używany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmujących niektóre urządzenia przenośne, na których technologia plików cookie nie jest obsługiwana.

2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

3. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.

4. W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.


IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych:

1. Firma Paulina Kopiec jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w pusia.moda w następujących celach: 
a. zapewnianie obsługi Klienta, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Klientów, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Klienta, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Klientów np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Zlecenia oraz zarządzanie ruchem w pusia.moda
d. kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klienta, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; 
f. egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.

2. Firma Paulina Kopiec jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w pusia.moda danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

3. Firma Paulina Kopiec nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Klientów, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

4. Firma Paulina Kopiec zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Firmę Paulina Kopiec w walce z oszustwami i nadużyciami w Paulina Kopiec w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie w wymogami prawa.

5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Firma Paulina Kopiec zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach pusia.moda

6. Firma Paulina Kopiec może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Klientów) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Firmę Paulina Kopiec lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

7. Sprzedający po uzyskaniu od Firmy Paulina Kopiec danych osobowych Kupujących, zobowiązani są zapewnić im realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedających, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.


V. Metody kontroli po stronie Klienta

1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Klienci, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w pusia.moda są poprawne.

2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Klienta. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

VI. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Firmę Paulina Kopiec dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Firmą Paulina Kopiec zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Firmę Paulina Kopiec wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

VII. Zmiana postanowień

W razie konieczności Firma Paulina Kopiec może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

 

VIII. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą poczty e-mail: pusia.moda@gmail.com bądź pod numerem telefonu 450 070 800

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl