Regulamin

 

Szanowni Państwo,

W związku z korzystaniem przez Państwa ze sklepu pusia.moda, prowadzonego przez "Paulina Kopiec" - zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 9930482570, pod adresem ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,
a także z uwagi na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO”), przekazujemy Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w sklepie pusia.moda.
Państwa dane osobowe, w zależności od sposobu korzystania ze sklepu pusia.moda jaki Państwo uprzednio wybraliście, przetwarzane są do celów:
 1. prowadzenia konta służącego dokonywaniu zakupów oraz przetwarzania i realizacji zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym pusia.moda oraz obsługi posprzedażowej zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego pusia.moda, którego pełna treść dostępna jest na stronie: https://pusia.moda
Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:
 • dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania ze sklepu pusia.moda w wybranym przez siebie zakresie;
 • realizacja umowy;
 • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
 • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: 
a) imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – w przypadku założenia konta bądź składania zamówień i dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego pusia.moda; 
b) adres poczty elektronicznej (e-mail) – w przypadku zamówienia usługi Newsletter.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu przy usłudze newsletter oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w sklepie internetowym pusia.moda. W przypadku zamówienia dostawy produktu z dostawą do państwa trzeciego, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tego państwa.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia konta Klienta. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na: pusia.moda@gmail.com
Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez sklep pusia.moda Państwa danych osobowych:
 • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
Pragniemy zapewnić, że sklep pusia.moda dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres pusia.moda@gmail.com
Z poważaniem,
zespół pusia.moda

 

 

 

REGULAMIN PORTALU

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

a) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez "Paulina Kopiec" prowadzącego sprzedaż odzieży i akcesorii damskich za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: pusia.moda Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.)

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówieniem, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej "Paulina Kopiec"

c) Kupujący może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w internetowej galerii pusia.moda jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w pusia.moda Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

f) Przedstawione w sklepie towary nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma Paulina Kopiec zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen bądź niezrealizowania zamówienia, jeżeli cena stanowi wynik pomyłki.

g) Właściciel – administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją Portalu i w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane takimi przerwami.

h) Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej sklepu.

i) Obecność towaru nie przesądza o jego dostępności, a co za tym idzie, o możliwości realizacji zamówienia.

j) Oferowane przez firmę Paulina Kopiec produkty pochodzą od renomowanych producentów, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty prezentowane na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach towarów nie zawierając uchybień lub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Właścicielem.

k) Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pusia.moda są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztów przesyłki.

l) Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania do nich zmian.

ł) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, stąd realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

m)Sklep internetowy pusia.moda prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę pusia.moda§2

Definicje wykorzystane w regulaminie

 

a) Regulamin - niniejszy dokument. Regulamin określa zasady, na jakich pusia.moda będzie świadczył usługi za pośrednictwem Portalu. Regulamin należy interpretować w powiązaniu z obowiązującym Cennikiem oraz innymi obowiązującymi i upublicznionymi na stronie internetowej pusia.moda w siedzibie firmy dokumentami, stanowiącymi wzorce umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Aktualny Regulamin w przypadku zawarcia pisemnej umowy handlowej dotyczącej stałej współpracy stanowi integralną część tej umowy.

b) Właściciel - usługodawca - "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, która administruje portal, dba o jego ogólny wizerunek oraz świadczy usługę dostępu do zasobów portalu. Pod tą definicją rozumie się również administrację portalu, dokonywaną przez Właściciela, który upoważniony jest do swobodnego modyfikowania kontentu portalu, do dowolnego kształtowania jego zakresu, charakteru, kształtu szaty graficznej oraz wszelkich elementów w tym prawnych, technicznych niezbędnych do prowadzenia Portalu.

c) Portal – to serwis internetowy umieszczony pod adresem www

d) Kurier – osoba zajmująca się odbiorem od Właściciela, transportem i doręczaniem do Odbiorców Przesyłek.

e) Przesyłka – rzeczy przyjęte do transportu i doręczenia na podstawie jednego Zlecenia.

f) Przesyłka niedoręczalna - Przesyłka, której nie można doręczyć, ani zwrócić Nadawcy z powodu braku adresu lub błędnego adresu Nadawcy.

g) Zlecenie – zamówienie na usługę transportową.

h) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

i) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Portalu.

j) Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Portalu, dostępnych za pośrednictwem Portalu, zawarta między Użytkownikiem a Właścicielem.

k) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pusia.moda , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

l) Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

ł) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaż Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, które może być dokonane w następujących formach:

- formularza umieszczonego na stronie internetowej pod adresem URL:

- telefonicznie za pośrednictwem numeru:

- na piśmie

n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy "Paulina Kopiec", NIP 9930482570 , ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

o) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

p) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

r) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

s) Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827).

t) Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

u) Ustawa o Przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 3).

 

 

§3

Zakres i warunki korzystania z Portalu

 

a) W ramach Portalu Właściciel świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

b) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

c) Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, w którym Umowa nie może być wypowiedziana.

d) Właściciel Portalu, chcąc rozwiązać Umowę w związku z likwidacją Portalu wyświetli przed rozwiązaniem umowy komunikat (oświadczenie) na Portalu w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Portalu.

e) Klient rozwiązuje Umowę poprzez rezygnację z korzystania z Portalu.

f) Właściciel zastrzega sobie prawo opublikowania w Portalu informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu oraz ewentualnych treści reklamowych.

g) Korzystanie z Usług Portalu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Klientów,

h) Każdy Klient korzysta z Usług Portalu na własną odpowiedzialność.

i) Klient zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Portalu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

j) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Portalu w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania treści sprzecznych z, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, netykiety sieciowej oraz niniejszym Regulaminem.

 

 

§4

Rejestracja

 

a) Klient chcący w pełni korzystać z systemu musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez system za pomocą identyfikatora ID i hasła.

b) Klient zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od rejestracji.

c) Zarządzający sklepem zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w ankiecie rejestracyjnej.

d) Dane osobowe, które podawane są przez rejestrujących się klientów przechowywane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Oznacza to, iż nie mają do nich dostępu osoby nie będące związane z "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 oraz dane te nie są przekazywane osobom trzecim firmom oraz organizacjom.

e) "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta wskutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem.

 §5

Zamówienie

i zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

a) Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej pusia.moda

b) Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

c) Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

d) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

e)Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym pusia.moda musi zostać potwierdzone przez Kupującego. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z kupującym pocztą e-mail celem potwierdzenia dostępności produktu i ceny, oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. Dopiero z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożonego zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i kupującym umowy sprzedaży produktu.

f) Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 2 dni, zostają anulowane.

g) Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie fakturę VAT.

h) Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w wypełnionym przez niego formularzu.

i) W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.

j) Zamówienie na towary wśród których znajdują się produkty na zamówienie, wysyłane jest po skompletowaniu całości. Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z dostawą danego towaru z winy naszego dostawcy skontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

k) Przesyłki są dostarczane firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu. "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie/Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej. W przypadku zakupów poniżej 1 000,00 zł koszty transportu ponoszone są przez Kupującego. Zakupy powyżej 1 000,00 zł premiowane są wysyłką gratis.

 

termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 

W przypadki płatności kartą lub przelewem czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

l) Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar/Poczty Polskiej i podawany jest przez pracowników Sprzedawcy przed dostawą towaru do Nabywcy.

ł) Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej/Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

m) Wszystkie informacje podane w niniejszym regulaminie dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. Warunki ewentualnej wysyłki poza granice kraju są przedstawione w zakładce DOSTAWA

n) Klient będący konsumentem ma prawo - zgodnie z art. 8 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta - odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. Wzór stosownego oświadczenia należy pobrać wydrukować, wypełnić i przesłać na wskazany w nim adres. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Prawo odstąpienia przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy towar zostanie odesłany w stanie niezmienionym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania. "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774 w ciągu 2 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca, której oryginał i kopia zostają wysłane do kupującego listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Kupującego lub przekazem pocztowym. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu przelewów natychmiastowych - sprzedający dokonana zwrotu tym samym kanałem płatności na rachunek bankowy przypisany do danej transakcji Zamawiającego.

Druk odstąpienia od umowy znajduje się na stronie WWW sklepu internetowego pusia.moda

o) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym pusia.moda jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

p) Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

 

§6

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową pusia.moda dokonać wyboru towaru, koloru , rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie

b) Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
c) W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie

d) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informację dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia

 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług w tym kosztów dostawy,

 • wybranej metody płatności,

 • wybranego sposoby dostawy,

 • czasu dostawy.

e) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
f) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774,  Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.

g) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
h) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
i) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§7

PŁATNOŚCI

 

 

a) Wysokość wynagrodzenia dla "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774za usługę wynika z aktualnego Cennika dostępnego w siedzibie - ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,. oraz na stronie internetowej pusia.moda

b) "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, zastrzega sobie prawo do zmian Cennika, z tym zastrzeżeniem, że cena nie może ulec zmianie dla usługi będącej w trakcie jej wykonywania.

c) Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

 • za pobraniem,

 • przelewem,po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Jak tylko pieniądze wpłyną na nasze konto, paczka jest pakowana i wysyłana. Przelew bankowy należy realizować na konto: 26116022020000000454329809 ze wskazaniem w tytule przelewu numeru zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem Kupującego,

 • PAYPAL - przy pomocy adresu e-mail: pusia.style@gmail.com

 • Szybkie płatności - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą.

 

 

§8

Ochrona danych osobowych

 

a) Właściciel - Administrator danych zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę ni

b) Administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w §8 pkt a.

c) Właściciel - Administrator dane osobowe przetwarza na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a to celów marketingowych.

d) W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zaistnienia sytuacji ewentualnego przetwarzania jego Danych Osobowych przez Właściciela Portalu – Administrator danych, przetwarza je zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest firma "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774,

e) "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, nie udostępnia Danych Osobowych innym podmiotom.

 

§9

Prawa autorskie

 

a) W przypadku powzięcia przez Klienta, Obserwatora lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Portalu treści naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Klient, Obserwator lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem pusia.moda

b) Właściciel Portalu ponosi odpowiedzialność za charakter zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do treści, zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego treści podejmowane są przez Właściciela Portalu dopiero wraz z otrzymaniem zgłoszenia naruszenia. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa, w szczególności

 

 

§10

Reklamacje

 

a) W trakcie korzystania z Usług, Klient zobowiązany jest:

niezwłocznie powiadomić Właściciela Portalu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu oraz o niewłaściwej jakości Usług,

przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

b) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Klient może zgłaszać na adres: "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774,

c) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Portalu niezwłocznie powiadamia Klienta.

d)Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana firmą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru. W przypadku reklamacji składanych przez podmiot zagraniczny, Sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania reklamacji do 30 dni w przypadku towarów sprowadzonych z zagranicy o czym Kupujący zostanie poinformowany w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji towaru do pusia.moda

e) "Paulina Kopiec", NIP 9930482570, ul. Urszulańska 5, 33-100 Tarnów,  REGON: 121352774, zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

f) Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

g) Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Właściciela Portalu.

h) Mając na uwadze powyższe zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

i) W przypadku korzystania z uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu za pomocą firmy kurierskiej.

j) Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

k) Sklep ustosunkuje się do żądań Kupującego w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

l) Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Kupujący będący konsumentem ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.

ł) W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta związanych z niezgodnością towaru z umową wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez magazyn jest wpisanie na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

a) Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Portalu. Zmiany są uważane za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Portalu.

b) Aktualny Regulamin Portalu jest publikowany na stronie internetowej Portalu oraz dostarczany Klientowi na każde jego żądanie poprzez elektroniczne przedłożenie.

c) Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Klientów, Obserwatorów o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

d) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Portalu, a Klientem, Obserwatorem lub osobą trzecią zostają poddane sądowi właściwemu dla miasta Tarnowa

e) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 10 grudnia 2015 r. ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 3).

f) Prawem właściwym jest prawo polskie.

g) Niniejszy Regulaminu wchodzi w życie z dniem 05-05-2020 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl